Uppdrag

Ledamot i Stockholms stads Skönhetsråd, styrelseledamot i Svenskt kulturarv och Livrustkammaren vänförening. medlem i sällskapet Idun.

Sedan 2011 ledamot i Stockholms skönhetsråd. Rådets verksamhet är intensiv, eftersom stadens tillväxt är hög med en rad nya stadsplaneringsprojekt. Under maj och juni 2011 diskuteras en rad mindre byggprojekt som framför gäller ytterstadens förtätning. Stockholms stads skönhetsråd skapades för mer än hundra år sedan som en reaktion mot det många uppfattade som pietetslösa rivningar i Stockholm. Den svenska ekonomien gick lysande under det sena artonhundratalet vilket manifestades i en rad omdiskuterade omvandlingar av staden. Rivningen av Gustav III:s opera och planerandet av ett kanslihus i Kungsträdgården var två exempel. Skönhetsrådet är en remissinstans utan politisk makt, dess betydelse består i om den med sakliga argument kan övertyga en bredare opinion. Generellt anser jag att Stockholm måste växa och det kan endast ske i ytterstaden. Stockholms innerstad är till stor del väl fungerande, idéer på skyskrapor i centrala Stockholm är okänsliga och onödiga. Förtätningen av ytterstaden kommer att ske till ett pris, oundvikligen kommer grannar att vara missnöjda. Å andra sidan kan en god planering öka skönhetsvärden och tryggheten i områden som idag saknar bådadera. Se aktualiteter Se Skönhetsrådet

Svenskt kulturarv är en icke vinstdrivande förening som samlar en rad museer och besöksmål i Sverige. Målet för röreningen är att med tidskriften Upptäcktsresan och Kulturarvskortet öka intresset för kulturarvet. I verksamheten ingåt också att ordna konferens för medlemmarna där frågorna diskuteras. 2011 års konferens äger rum i Stockholm och invigs av kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth. Se Svenskt kulturarv

Livrustkammarens vänförening samlar flera hundra medlemmar vars syfte är att öka intresset för museets samlingar och verksamhet. Föreningen har en intensiv programverksamhet med föredrag, resor och middagar i tätt samarbete med museet och dess personal.

Sällskapet Idun är en förening grundad 1862 vars uppgift är att ge medlemmarna en möteplats.